กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา


รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติสภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562

Powered By EmbedPress


พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress