การขับเคลื่อนจริยธรรม

การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราขการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

Powered By EmbedPress

แนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรม

Powered By EmbedPress