การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


Powered By EmbedPress


การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress