ข้อมูลคะแนนO-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2560 – 2563ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา/ปีการศึกษา

2560

2561

2562

2563

ภาษาไทย

41.81

46.25

49.89

49.72

สังคมศึกษา

44.91

ภาษาอังกฤษ

26.79

27.09

25.55

27.54

คณิตศาสตร์

23.77

21.58

25.05

22.52

วิทยาศาสตร์

32.26

30.08

33.17

29.21

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 –2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา/ปีการศึกษา

2560

2561

2562

2563

ภาษาไทย

44.89

42.29

41.93

39.44

สังคมศึกษา

29.94

28.76

31.59

32.81

ภาษาอังกฤษ

21.02

20.00

23.69

22.38

คณิตศาสตร์

20.08

16.99

19.57

16.69

วิทยาศาสตร์

28.78

24.98

28.22

29.34