ข้อมูลนักเรียน

 

ชั้นเรียน

 

จำนวนห้องเรียน

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนที่มีสภาพ

พิการบกพร่อง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1. มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

62

39

101

2. มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

39

46

85

3. มัธยมศึกษาปีที่  3

3

53

50

103

รวม ม.ต้น

9

154

134

289

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

19

35

55

5. มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

20

25

45

6. มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

18

22

40

รวม ม.ปลาย

6

57

83

140

รวมทั้งสิ้น

15

211

318

429