ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

โทร 091-1265277

Email : tothinthong@gmail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติการ ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทร 095-6713457

Email : wuttipong.neoy@gmail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย