ประวัติโรงเรียน

 ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ ในเนื้อที่จำนวน  ๖๒  ไร่  โดยได้รับบริจาคจาก นายม้าว  บับพาน นายจำปา บับพาน  และนายทองดี เทพรักษ์ เนื่องจากยังไม่มีอาคารเรียน  จึงได้อาศัยศูนย์พัฒนาตำบลแพด  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยเปิดทำการสอนจำนวน  ๑  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๒๗  คน  ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายกมล ทัศนศร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และมีครูที่ได้รับการบรรจุใหม่อีกจำนวน  ๖  คน  จากนั้นได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลแพด  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน  ๑  หลัง  เมื่อจากสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จ  ก็ได้ย้ายนักเรียนเข้ามาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งนี้  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๒๘