ปรัชญา/คติพจน์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาประจำโรงเรียน

สติมา  สุขเมธสติ         คนที่มีสติย่อมได้รับความสุข

คติพจน์/คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่สร้างงาน

สีประจำโรงเรียน

เทา – เหลือง

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ศ.ป.ส.