เขตพื้นที่บริการ

ตำบลแพด

ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส (บ้านโนนทับช้าง)

ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส (บ้านหนองแสงคำ)