การจ่ายเงินกองทุนเสมอภาค (กสศ.)

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนกองทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้ารับเงินดังกล่าว จำนวน 54 ราย รายละ 1,500 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *