คลิปรวมภาพกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ฐานความรู้ภาคเช้า

คลิปรวมภาพกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ฐานความรู้ภาคเช้า

ข้อมูลO-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2560 – 2563ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา/ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 ภาษาไทย 41.81 46.25 49.89 49.72 สังคมศึกษา 44.91 – – – ภาษาอังกฤษ 26.79 27.09 25.55 27.54 คณิตศาสตร์ 23.77 21.58 25.05 22.52 วิทยาศาสตร์ 32.26 30.08 33.17 29.21 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 –2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Read More …