ข้อมูลO-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2560 – 2563ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา/ปีการศึกษา

2560

2561

2562

2563

ภาษาไทย

41.81

46.25

49.89

49.72

สังคมศึกษา

44.91

ภาษาอังกฤษ

26.79

27.09

25.55

27.54

คณิตศาสตร์

23.77

21.58

25.05

22.52

วิทยาศาสตร์

32.26

30.08

33.17

29.21

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 –2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา/ปีการศึกษา

2560

2561

2562

2563

ภาษาไทย

44.89

42.29

41.93

39.44

สังคมศึกษา

29.94

28.76

31.59

32.81

ภาษาอังกฤษ

21.02

20.00

23.69

22.38

คณิตศาสตร์

20.08

16.99

19.57

16.69

วิทยาศาสตร์

28.78

24.98

28.22

29.34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *